2% Daní

Výbor klubu oznamuje svojim členom a sympatizantom, že v roku 2018 sa spolupracuje na darovaní 2% z dane s Klubom prešovských abstinentov. To znamená, že 2% z dane sa budú darovať Klubu prešovských abstinentov, odkiaľ budú preposlané na náš účet. Preto je nevyhnutné, aby každý darca si spravil kópiu tlačiva o poukázaní 2% z dane nášmu klubu a odovzdal ju predsedovi klubu. Dôvodom je, že Klub abstinentov Žilina nie je zaregistrovaný ako poberateľ 2% z dane za rok 2017 v roku 2018. Ďakujeme za pochopenie.

Tlačivá nájdete na konci tejto stránky v časti Dokumenty na stiahnutie.
Upozorňujeme, že vo vyhlásení musí byť IČO zarovnané doprava.

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Klub abstinentov Žilina.

Týmto Vás žiadame o pomoc pri skvalitnení doliečovacieho procesu Klubu abstinentov Žilina, o. z.  darovaním 2% z dane, resp. 3%.

Váš finančný dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech ľudí podporujúcich zdravý životný štýl.

Darované finančné prostriedky budú použité na doliečovací proces takto:

 • pravidelné týždenné klubové stretnutia
 • rodinné terapie
 • návštevy s výmenou skúseností s klubmi na Slovensku
 • prednášky na školách
 • podpora členov zo  sociálne slabších vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných Klubom abstinentov Žilina
 • vianočné klubové stretnutie
 • výročné klubové stretnutie s celoslovenskou účasťou

Cieľom doliečovania je upevnenie abstinencie, udržanie novovybudovaného životného štýlu, získanie odborných rád a skúseností, riešenie problémov.


Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Droga je dobrý sluha, no panovačný a zlý pán. Bojovať s ňou je veľmi ťažké, najmä ak je človek sám. Klub abstinentov Žilina, o. z. pomáha nielen ľuďom na začiatku svojej cesty, na ktorej znovu hľadajú sami seba, na ktorej začínajú bojovať s tak zákernou chorobou, akou je závislosť, ale aj ich blízkym.

Pomôžte nám vrátiť ľudí späť do života, do rodinného kruhu, späť k sebe samým.