O KLUBE

Klub Abstinentov Žilina, o. z.:

Vznikol 22. mája 1971 a od roku 1995 je zaregistrovaný na MV SR( IČO: 35 652 799) ako  občianske združenie. Je kolektívnym členom Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS).

Klubové stretnutia:

Konajú sa každý piatok od 16:00 do 18:00 hod. v priestoroch Kláštora kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina. Stretávajú sa  tu abstinujúci závislí, rodinní príslušníci, sympatizanti, ale navštevujú nás i tí, ktorí hľadajú pomoc a radu pre priateľa, známeho, alebo niekoho blízkeho. Klub pracuje ako svojpomocná doliečovacia skupina bez terapeuta.

Pôsobnosť:

Na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Sídlo:

Klub Abstinentov Žilina , o. z.

Jána Vojtaššáka 3148/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika

kaz@klubabstinentovzilina.sk              www.klubabstinentovzilina.sk

Ciele činnosti:

  •  Združovať ľudí postihnutých akýmkoľvek druhom závislosti (alkohol, gambling, drogy a iné), bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby pleti a vierovyznania, ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu.
  • Zabezpečovať doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu pacientov liečených ambulantne alebo ústavne, ako aj neliečených abstinujúcich.
  • Vytvoriť široké spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí v duchu humanitných ideálov podporujú a presadzujú triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti.
  • Prevádzať osvetovú činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti a mládež, pre školy, pre rodiny.
  • Šíriť myšlienky a zásady zdravého životného štýlu života nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej spoločnosti.