Definície

Základné mechanizmy pri závislosti od alkoholu.

Závislosť od alkoholu patrí do skupiny chorôb, ktoré súhrnne nazývame TOXIKOMÁNIA (toxiko = jed, mánia = chorobná túžba) alebo DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ.

Človek sa väčšinou nerodí závislým od dajakej drogy (výnimkou sú novorodenci, kedy matka v tehotenstve zneužíva drogy) ale sa ním postupne stáva opakovaným užívaním drogy. Tak ako je u každého z nás jedinečný metabolický systém, presne tak je aj jedinečný vývoj závislosti každého jednotlivca. Je to aj napriek tomu, že vývoj závislosti podlieha určitým zákonitostiam.

Človek ktorý nie je závislý od alkoholu, zvyčajne ho pije pre jeden z týchto troch dôvodov:

  • zo smädu,
  • pre chuť,
  • zo spoločenského zvyku, nie zriedka za účelom odstránenia úzkosti, napätia, uvoľnenia sa...

Ak alkoholický nápoj pred ostatnými nápojmi začne človek uprednostňovať pre jeho drogový účinok (napr. prostriedok na zlepšenie medziľudskej komunikácie, antistresový prostriedok, vylepšovač nálady a pod.), je to začiatok budovania závislosti. Alkohol postupom času začína viac a výraznejšie ovplyvňovať život pijúceho, až môže vyústiť do budovania úplnej závislosti.

Tri definície závislosti od alkoholu:

Zdravotnícka:

Závislosť od alkoholu ako drogy existuje vtedy, keď konzumácia alkoholu jedincom prekračuje hranicu (dávku) prijateľnú v jeho spoločenskom prostredí, ak ku konzumácii dochádza v dobe a pri príležitostiach, ktoré nezodpovedajú spoločenským zvykom a ak to poškodzuje jeho zdravie alebo narušuje jeho spoločenské vzťahy.

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO):

Človek závislý od alkoholu je ten, ktorého závislosť dosiahla taký stupeň, že mu to spôsobuje poruchy a ujmy na telesnom i duševnom zdraví, v spoločenských vzťahoch a v spoločenskej činnosti.

Spojené štáty americké :

Človek závislý od alkoholu je ten, ktorému pitie alkoholických nápojov spôsobuje trvalý problém v niektorej oblasti jeho života.

Rozdelenie ľudí podľa ich vzťahu k alkoholu.

Nie všetci ľudia zaujímajú k alkoholu rovnaký postoj, a podľa toho ich delíme do štyroch základných skupín.

1. Abstinenti

sú ľudia, ktorí nepijú alkoholické nápoje ani ako prostriedok proti smädu, ani pre ich chuť a už vôbec nie pre ich drogový účinok.
Abstinentom môžeme nazvať človeka, ktorý nepožil alkohol v žiadnej forme a v žiadnom množstve, po dobu najmenej troch rokov.
Najviac abstinentov v populácii nachádzame medzi deťmi do šiestich rokov, neskôr sa väčšina z nich už zaraďuje do skupiny konzumentov.

2. Konzumenti

pijú alkoholické nápoje hlavne pre uhasenie smädu, využívajúc aj ich chuťových vlastností.
Do kategórie konzumentov patrí určité ťažko odhadnuteľné percento mužov, oveľa menšie percento žien a žiaľ aj veľká časť detí, ktoré by do svojich osemnástich rokov mali patriť ešte do skupiny abstinentov.

3. Pijani

vyhľadávajú príležitosti pre pitie alkoholických nápojov nielen pre uhasenie smädu a uspokojenie svojich chuťových pôžitkov, ale hlavne pre ich drogový účinok: lepšia komunikatívnosť, navodenie stavu duševnej a telesnej pohody, zdvihnutie sebavedomia...

4. Osoby závislé od alkoholu
ak sa človek začne spoliehať na alkohol ako na zdroj úľavy, obveselenia, na prostriedok k odstráneniu napätia, začína sa kratšia či dlhšia cesta, počas ktorej sa z nevinného príležitostného pijana stáva osoba závislá od alkoholu, s vážnymi telesnými a duševnými poškodeniami.