ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom skupín (klubov), ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať

ASKAS je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Vzniklo  19. 05. 1994 na základe jeho registrácie na MV SR pod č. VVS/1-900/90 7155. Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v abstinencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.


ASKAS v súčasnosti sídli na adrese: 

Duklianskych hrdinov 18, 911 05 Trenčín


Poslaním ASKAS je koordinácia spoločenského postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcim od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia,dosiahnutie vyššej kvality ich života a plnohodnotného zapojenia do rodinného, pracovného a spoločenského života.


Členom ASKAS je v súčasnosti 42 klubov abstinujúcich
Členom sa môže stať každá mimovládna nezisková organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb. Členstvo vzniká podaním prihlášky, kde záujemca voľnou formou písomne prehlási, že dobrovoľne vstupuje k občianskemu združeniu - ASKAS.


Koordinačný výbor klubov abstinujúcich (KOVKA) je nositeľom všetkých práv, povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní činnosti ASKAS. Zabezpečuje realizáciu uznesení a všetkých úloh, vyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a programových koncepcií ASKAS.
KOVKA má 15 členov, zástupcov riadnych členov ASKAS. Na jeho čele je prezident ASKAS. Riadne zasadania KOVKA sa konajú spravidla  raz za štvrťrok


Prezident  ASKAS

Vladimír Farský

MT č. 0917 915 226
E-mail:
akjasen@gmail.com


Viceprezident  ASKAS

Ján Václav  
MT č: 905 700 838
E-mail:   
janvaclavzeman@azet.sk