Rodina a partnerstvo

Člen rodiny, ktorý je závislý od hazardnej hry, zásadným spôsobom narúša spolužitie i život ostatných členov rodiny. Patologickým hráčstvom je ohrozené plnenie základných funkcií rodiny:

1. ekonomická (zabezpečovacia)

nastávajú finančné ťažkosti, ba až bieda. Rodina so znižujúcou životnou úrovňou klesá aj v očiach spoločnosti. Dostáva sa do izolácie a dokonca sa môže stať aj "sociálnym prípadom" odkázaným na pomoc štátu;

2. citová a ochranná

poskytovanie dostatku lásky, bezpečia, istoty, úcty a slobody všetkým členom rodiny. Tieto hodnoty nie je možné vyjadriť množstvom peňazí, ale dajú sa prehrať;

3. výchovná

citová láska je rovnako dôležitá ako materinská láska. Otec ako mužský vzor pre dieťa je matkou nenahraditeľný. Syn podľa otcovho príkladu prijíma rolu muža a dcéra si na základe skúseností s otcom formuje postoj k mužom a zväčša si podľa vzoru otca vyberá podobného partnera.

Deti z rodín gamblerov alebo inak chorobne závislých rodičov (alkohol, drogy...) bývajú viac ohrozené závislosťami ako deti zdravých rodičov. Deti bývajú veľmi úzkostné a bojazlivé. V dôsledku dlhodobého stresu bývajú častejšie choré, v škole a medzi vrstovníkmi sú menej úspešné. Pre predčasné "dospelácke starosti" zriedkavejšie prežívajú radosť a viac sa u nich vyskytujú odchyľky v duševnom vývoji, čo môže viesť až k duševným poruchám. Deti gamblerov mávajú problémy so sebapresadením v kolektíve alebo sú až neprimerane agresívne. Bežné sú u nich pocity strachu, sklamania, osamelosti, odmietnutia, bezmocnosti, neistoty, vlastnej viny za zúfalú situáciu doma (najmä ak nenachádzajú oporu v dospelej osobe, ktorá by im bola schopná problém objasniť a pochopiť. Deti bývajú veľmi často podceňované, že veci ešte nechápu a že sa ich problém ešte netýka!) Mnohé problémy, najmä nízka sebadôvera ich sprevádza aj v dospelosti.

Podobne ako život detí, aj život partnerky (partnera) - teda ich vnútorné prežívanie, nálada, správanie sa - závisí od výhier a prehier gamblera, jeho výkyvov nálady pri výhrach a prehrách. Tu hovoríme o SPOLUZÁVISLOSTI príbuzných. Rodinná atmosféra býva presýtená napätím, konfliktmi a narušenou komunikáciou. Občas býva osviežovaná zábleskmi nádeje, že sa to zlepší. Po mnohých sľuboch a sklamaniach môže dôjsť k rezignácii príbuzných riešiť problém zásadne a svojou pasivitou vlastne udržiavajú gamblera i seba v závislosti. Inokedy volí partnerka vyslobodenie pre seba a deti v podobe rozchodu alebo rozvodu a rodina sa rozpadá.

Je potrebné si uvedomiť, že spolu s hrajúcim členom rodiny ochorie i samotná rodina. Skutočným riešením zhoršujúcej sa situácie je teda liečba závislosti od hazardnej hry odborníkmi. Rovnako tak je potrebné poskytnúť pomoc príbuzným, aby sa vymanili z osídiel spoluzávislosti a aby sa aktívne zúčastňovali na doliečovacom procese. Práve pre nich je poskytovaná rodinná terapia a rodinní príslušníci sú vítaní na kluboch (skupinách) abstinujúcich hráčov.

Účinok patologického hráčstva na partnera :

1. Fáza popierania

občasné starosti kvôli hraniu si necháva len pre seba, hranie partnera stále toleruje a ospravedlňuje. Sám o hre uvažuje, zisťuje neplatenie účtov. Dá sa pomerne ľahko uchlácholiť, prijíma výhovorky hráča, stáva sa účastníkom nevysvetliteľných finančných kríz.

2. Fáza stresu

hráč trávi s rodinou čoraz menej času. Vyskytujú sa čoraz častejšie hádky. Partner sa cíti byť hráčom odmietaný, vyslovuje voči nemu požiadavky. Pokúša sa hranie partnera regulovať. Platí účty a dlhy, vyhýba sa priateľom a známym. Menej sa venuje deťom, pociťuje osamelosť a veľkú nespokojnosť.

3. Fáza vyčerpania

bezradnosť, zhoršenie schopnosti rozumne uvažovať, zdravotné problémy (časté bolesti hlavy zo stresu, poruchy spánku, poruchy prijímania potravy, vyčerpanosť, depresie...), neschopnosť aktívne konať. Dostavujú sa stavy zúrivosti, partner pochybuje o svojom zdraví, pociťuje úzkosť, paniku a beznádej. Ďalej môže nasledovať zrútenie, zneužívanie alkoholu alebo liekov. Môže to pokračovať rozvodom, myšlienkami na samovraždu, až samotným samovražedným aktom...

Proces uzdravenia partnera :

1. Fáza kritická

nádej a hľadanie pomoci, schopnosť prijať hranie ako chorobu. Znovu nachádzanie priateľov. Vzrastá schopnosť realisticky nazerať na svoje záležitosti. Odmieta platiť dlhy a kaucie. Dokáže si uvedomovať svoju nespokojnosť a ovládať ju, zmierňujú sa pocity viny.2. Fáza znovu vytvárania (rekonštrukcie)

návrat sebadôvery, zväčšuje sa blízkosť s ďalšími členmi rodiny. Nastupuje obdobie realistických plánov a zvyšuje sa schopnosť rozhodovať a riešiť vzniknuté problémy. Už si dokáže uvedomovať vlastné potreby a dokáže ich aj primerane uspokojovať. Zvyšuje sa jeho schopnosť dorozumieť sa s inými ľuďmi, lepšie chápe deti a viac sa im venuje. Viac pomáha aj ostatným príslušníkom rodiny a v celej rodine vzrastá citová blízkosť.

3. Fáza rastu

partner dokáže viac prejavovať svoje city a hovoriť o svojich pocitoch. Začína viac dôverovať okoliu a vzrastá aj jeho schopnosť vciťovať sa do prežívania iných ľudí. Už dokáže pomáhať aj iným a prinášať obete (vzdať sa niečoho bez pocitov nespokojnosti). Dokáže byť uvoľneným, preciťovať spokojnosť a radosť úspechu. Vzrastá jeho sebaúcta.