Práva a povinnosti

Pacientská spoluspráva

Zúčastňuje sa na celkovom vedení chodu komunity. Predovšetkým sa stará o presné dodržiavanie liečebného poriadku, plánovanie služieb a hodnotenie komunity Zloženie pacientskej spolusprávy je individuálne podľa jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Práva a povinnosti pacientov

Každé zdravotnícke zariadenie si vytvára vlastné pravidlá, ktorým sa musia pacienti v liečbe podriadiť. Vo všeobecnosti sú uplatňované tieto zásady:

a) všeobecné zákazy:

 • zákaz požívania alkoholu a iných látok s psychotropným účinkom (lieky, drogy, prchavé látky);
 • fajčiť mimo vyhradený čas a vyhradený priestor;
 • hrať hazardné hry;
 • svojvoľne opustiť komunitu alebo areál liečebne...

b) špecifické zákazy:

 • svojvoľne navštíviť oddelenie opačného pohlavia;
 • zbierať a sušiť hríby. . .

c) priepustky:

možno deliť na plánované a mimoriadne. Pre plánované priepustky má každé zdravotnícke zariadenie vyhradený určitý čas, napr. od soboty 06.45 do nedele 18.00 hodiny. Mimoriadne priepustky sú udeľované pre vybavovanie dôležitých záležitostí na nevyhnutne potrebný čas. Udelenie priepustky môže byť podmienené stanovenými kritériami, napr.:

 • dobrá motivácia v liečbe;
 • dobrá a samostatná aktivita v komunite;
 • neporušuje liečebný poriadok;
 • neužíva lieky pod zdravotníckym dohľadom a pod.

d) návštevy

každé liečebné zariadenie má svoje návštevné hodiny, aby nimi nebol narušovaný liečebný poriadok komunity.
Návštevy sú povinné rešpektovať stanovené pravidlá, napr. zákaz donášania alkoholu pacientovi; rešpektovanie priestorov pre návštevy a pod.
Pri drogových závislostiach sú aj tzv. "terapeutické návštevy", kedy sú terapeutom prizvaní rodinní príslušníci na pohovor alebo na krátkodobú partnerskú či rodinnú terapiu a pod.

Bodovací systém

Je individuálny pre každé liečebné zariadenie. V niektorých liečebných zariadeniach je naň kladený veľký dôraz, v iných liečebných zariadeniach chýba vôbec, Bodovací systém je sústava kladných a záporných bodov za konkrétne správanie jednotlivých pacientov (napr. body za vykonanú službu), ale aj celých kolektívov (napr. za prípravu kvízu alebo za nástenku). Bodovací systém má viesť pacientov k dôslednému a cieľavedomému dodržiavaniu liečebného poriadku. Kladnými bodmi je posilňované žiadúce správanie pacienta, zápornými bodmi je pacient sankcionovaný za nesprávne konanie.

Liečebný režim

Je opäť veľmi individuálny pre každé liečebné zariadenie, približne však má tieto základné rysy:

 • Budíček.
 • Rozcvička.
 • Osobná hygiena, úprava izieb.
 • Raňajky.
 • Lieky.
 • Bodovanie (ak je v sústave liečby).
 • Komunita.
 • Pracovná terapia (vizita).
 • Obed.
 • Lieky.
 • Autogénny tréning.
 • Psychoterapeutické aktivity (skupiny, biblioterapia, didaktoterapia a pod.; kultúrny program, kvíz).
 • Šport, knižnica. ..
 • Písanie denníkov.
 • Večera.
 • Osobné voľno.
 • Osobná hygiena.
 • Bodovanie.
 • Nočný pokoj.