Didakto

Didaktoterapia je jednou z foriem liečby, ktorá je založená na poskytovaní základných informácií o príslušnej problematike, ktorá sa pacienta bezprostredne dotýka. Didaktoterapia je jednou zo zložiek racionálnej terapie a v niektorých liečebných zariadeniach túto časť liečby nájdeme pod názvom "tematické skupiny". Alebo aj inak povedané, je to liečba učením. V rámci liečebného poriadku príslušného zdravotníckeho zariadenia sú určené základné témy, ktoré pacienti počas liečby absolvujú. Môže to byť:

  • Označenie ľudí podľa vzťahu k alkoholu.
  • Príčiny vzniku nadmerného pitia.
  • Vývojové fázy závislosti od alkoholu.
  • Rozdiely medzi mužskou a ženskou závislosťou.
  • Následky závislosti na telesnom zdraví.
  • Následky závislosti na duševnom zdraví.
  • Povahové zmeny pri vzniku závislosti.
  • Základné typy závislostí.
  • Doliečovanie.

Predpokladom úspešnej liečby a zotrvávanie v abstinencii záleží aj na tom, aby pacient získal správny náhľad na svoju chorobu. Môže sa tak stať aj prostredníctvom prednášok, besied, či písaného slova, ktorým sa terapeuti obracajú na jeho logické myslenie. Terapeuti sa snažia pôsobiť na rozum, súdnosť a zdravú kritickosť úsudku jednotlivých pacientov. Je im podávaný odborný výklad, s objasňovaním základných princípov zákonitostí drogových závislostí, príčin jej vzniku a jej dôsledkoch. Rovnako tak aj zásad potrebných pre liečbu a doliečovací proces. Prostredníctvom logických argumentov sa terapeuti snažia o zmenu pacientových chorobných postojov a názorov. Toto pôsobenie nie je obmedzené len na oblasť, ktorá je bezprostredne spojená s drogou, lebo cieľom liečby nie je len samoúčelná abstinencia. Cieľom má byť celková zmena osobnosti pacienta tak, aby prostredníctvom abstinencie, ktorá je preňho prostriedkom, dokázal opäť žiť v spoločnosti ako jej plnohodnotný člen. Preto je terapeutické pôsobenie zamerané aj na rozšírenie vedomostí o zdravom, hodnotnejšom, bezkonfliktnejšom a tvorivejšom životnom štýle. Pacientom sú predstavované rôzne životné perspektívy a oni samotní by mali spoznať, že musia prehodnotiť svoju minulosť a pripravovať sa na budúcnosť. Takto obohatení o skúsenosti iných a o všebecne platné poznatky, oni sami dobrovoľne pristupujú k zásadnému prerodu vlastnej osobnosti. Ak sa tak naozaj stane, pacient získava obrovskú životnú šancu.

Ak je didakto zabezpečované terapeutom /lekár, psychológ, lieč. pedagóg/, hovoríme o didaktoterapii.
Ak je didakto organizované vo svojpomocných sociétach (socioharmonizačné kluby, skupiny AA, AN...), hovoríme o didaktomotivácii.
Ak terapeut jeden súbor rozdelí na viac častí, napr. zvlášť pre závislosť od alkoholu, zvlášť pre nealkoholovú toxikomániu, prípadne rozdelenie urobí podľa iných kritérií, hovoríme o didaktofragmente.