Opakovacie pobyty

Pacienti po liečbe majú možnosť po šiestich mesiacoch absolvovať krátkodobý opakovací pobyt (spravidla dva týždne). Rovnako však o opakovačku môže požiadať aj v období životných kríz, aj keď ešte neprešlo časové obdobie šiestich mesiacov .

Pri opakovacích pobytoch je pacient zaraďovaný do bežnej terapeutickej komunity. Na tohoto pacienta sú kladené zvýšené nároky v tom smere, že je od neho vyžadované, aby zverejňoval vlastné skúsenosti a zážitky z obdobia abstinencie. Aby bol motivačným prvkom komunity. Opakovacie pobyty slúžia aj na oživenie poznatkov zo základnej liečby, ktoré sú počas abstinencie prekrývané každodennými bežnými i menej bežnými udalosťami a s nimi spojenými zážitkami.