Halucinogénový typ

Východzia surovina: tropické huby a kaktusy, rastliny čeľade ľuľkovitých, syntetické halucinogény;
Historický pôvod: zmienka už v stredovekých inkvizičných spisoch, indiánska (máyska) kultúra;
Základní predstavitelia: LSD, Meskalin, ectasy, kanabis, prchavé látky;
Vzhľad: Celé spektrum od prchavých látok cez prírodné substancie (semená, listy) až po syntetické substancie (tabletky ap.).

Prejavy intoxikácie halucinogénmi:

akútna: rýchly nástup eufórie, bohatých ilúzuzií a halucinácií najmä zrakových, zmeny vedomia a neobvyklé emočné stavy. Vizuálne halucinácie sú bohaté na farby, geometricky ohra-ničné predmety strácajú svoj tvar, roztekajú sa v priestore. Premena obrazov /predmety v miestnosti nadobudnú tvary zvierat alebo ľudí, majú mimické prejavy/, vyskytujú sa explózie smiechu, niekedy krátkodobé stavy depresie. U všetkých halucinogénnych drog sa môže po jednorazovej dávke drogy vyvinúť vyslovene nepríjemný stav /"bad trip"/ charakterizovaný dezorientáciou, nepríjemnými halucináciami paranoidného charakteru, stratou subjektu v realite. Stav môže vyústiť do ťažkej agresie voči iným osobám, autoagresia býva zriedkavá.

prehlbovaná: vzniká až fenomén depersonalizácie, mení sa telesná proporcialita, hlava alebo končatiny subjektívne narastajú do obrovských rozmerov. Čas plynie nekonečne pomaly, minúty sú interpretované ako hodiny. Mení sa aj propriocepcia, subjekt udáva hypogravitáciu až úplne stratu telesnej hmotnosti, podlieha ilúzii vznášania sa v priestore. V tomto stave môže ľahko dôjsť k náhodnému vyskočeniu z okna, balkóna a pod. Napokon dochádza až ku "kozmickým" extázam, mystickým až religióznym víziám a pocitu splynutia s vesmírom.

chronická: rozvíjajú sa rozsiahle a závažné osobnostné zmeny, prehlbuje sa introvertná orientácia, rozvíjajú sa sklony k mysticizmu a chorobnej religiozite, ľahká manipulovateľnosť subjektu, výrazne sa oplošťujú záujmy o okolité dianie, dynamika života rapídne klesá. Objavuje sa apatia s poklesom záujmu o nové sociálne kontakty mimo vyvolenej skupiny toxikomanov, rýchlo sa vytráca schopnosť adaptácie na život v normálnej spoločnosti, u predisponovaných osôb sa môže rozvinúť larvovaná psychóza, obvykle typu paranoidnej schizofrénie. U chronických užívateľov halucinogénov a najmä LSD je zaujímavý tzv. "flash - back" fenomén. Ide o náhle a spontánne prepuknutie stavu akútnej intoxikácie, avšak bez predchádzajúceho podania drogy, teda v momentálne "čistom" teréne organizmu toxikomana. Uvedený stav sa rozvinie zrazu niekedy už v krátkom čase po vymiznutí účinku predchádzajúcej dávky drogy, inokedy perióda medzi ukončením požívania drogy a náhlym spontánnym vypuknutím "flash-back" fenoménu môže byť aj niekoľko mesiacov. Takmer všetci čo prežili "flash-back" fenomén, tento hodnotia ako veľmi nepríjemný, nakoľko prichádza nečakane, v najrozličnejších životných situáciách /napr.riadenie motorového vozidla/. Tento stav trvá aj niekoľko minút a sú pri ňom časté pracovné úrazy, dopravné nehody ap.

Odvykací syndróm: požívanie halucinogénov nevedie k výraznejšej somatickej závislosti, závažná je predovšetkým závislosť psychická. Po odňatí drogy nemá subjekt podstatnejšie somatické problémy, avšak rozvíjajú sa rôzne anxiózne až panické stavy s obavou o ohrozenie vlastnej existencie. V tomto stave sa veľmi dobre rozvíjajú snahy subjektu o obstaranie si novej dávky drogy, a to za akúkoľvek cenu.

Základné riziká:

  • riziko predávkovania drogou;
  • riziko úrazu pod vplyvom drogy;
  • riziko úrazu pri "flash-back" fenoméne;
  • infekcia (hepatidída, AIDS);