2% Daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Klub abstinentov Žilina.

Týmto Vás žiadame o pomoc pri skvalitnení doliečovacieho procesu Klubu abstinentov Žilina, o. z. darovaním 2%, resp. 3% z dane.

Ak ste v roku 2023 pracovali podľa zákona č. 406/2011 Z. z. ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste takto pracovali o potvrdenie tejto práce a priložte ho k vyhlásení o poukázaní dane.

Váš finančný dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech ľudí podporujúcich zdravý životný štýl. Formuláre k poukázaniu 2% z dane sú na konci tohto článku.

Darované finančné prostriedky budú použité na doliečovací proces takto:

 • pravidelné týždenné klubové stretnutia
 • rodinné terapie
 • návštevy s výmenou skúseností s klubmi na Slovensku
 • prednášky na školách
 • podpora členov zo sociálne slabších vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných Klubom abstinentov Žilina
 • vianočné klubové stretnutie
 • výročné klubové stretnutie s celoslovenskou účasťou

Cieľom doliečovania je upevnenie abstinencie, udržanie novovybudovaného životného štýlu, získanie odborných rád a skúseností a riešenie problémov.


Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2%
(3%) z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Droga je dobrý sluha, no panovačný a zlý pán. Bojovať s ňou je veľmi ťažké, najmä ak je človek sám. Klub abstinentov Žilina, o. z. pomáha nielen ľuďom na začiatku svojej cesty, na ktorej znovu hľadajú sami seba a začínajú bojovať s tak zákernou chorobou, akou je závislosť, ale aj ich blízkym.

Pomôžte nám vrátiť ľudí späť do života, do rodinného kruhu, späť k sebe samým.