Iné terapie

Pracovná terapia

Sprievodným javom drogových závislostí je aj pokles fyzickej výkonnosti postihnutého. Liečba si kladie za jeden z cieľov aj obnovu fyzického stavu pacienta.
Liečba drogových závislostí nie je založená na nečinnosti a oddychu, ale je to dynamický súbor fyzických a psychických aktivít zameraných na rekonštrukciu celej osobnosti pacienta

Autogénny tréning

Je psychoterapeutická metóda, ktorá patrí do oblasti relaxačno-koncentratívnych techník (podobne ako hypnóza, joga, progresívna relaxácia, meditácia).
Pri autogénnom tréningu cez svalovú relaxáciu dochádza aj k psychickému uvoľneniu a cvičiaci sa sústreďuje na vlastné vnútorné prežívanie. Odpútava sa od sveta a vonkajších podnetov a celú pozornosť môže venovať len sám sebe. Prežívaniu svojich pocitov, motivácií a regenerácií duševných i telesných síl.

Averzívna terapia

Bola niekedy pokladaná za jednu zo základných zložiek liečby. Dnes ju už nenachádzame v liečebných systémoch mnohých zdravotníckych zariadení.
Cieľom averzívnej terapie je vypestovanie odporu k alkoholu. Najčastejšie sa na tento účel používali medikamenty (apomorfín, emetín) alebo aj vyvolávanie odporu prostredníctvom hypnózy. Takto vypestovaný odpor sám osebe nevedie k abstinencii, ale môže uľahčiť rozhodovanie pacienta medzi pokračovaním v pití a medzi abstinenciou v prospech abstinencie.

Individuálna psychoterapia

Vo väčšine zdravotníckych zariadení pri liečbe drogových závislostí, ak pacient rieši závažný osobný problém (rodinný, pracovný...) a sťažuje mu to liečbu, môže požiadať o individuálnu terapiu u ošetrujúceho lekára alebo psychológa. Lekár alebo psychológ zvážia závažnosť problému a rozhodnú o ďalšom postupe.

Biblioterapia

Pacientom je počas liečby odporúčané a ponúkané čítanie, ktoré im pomáha zaujať správne postoje pre riešenie vlastných životných situácií. Na príkladoch literárnych postáv môžu nachádzať odpovede na svoje vlastné otázky.
Prostredníctvom literatúry si pacient môže osvojovať a postupne dopĺňať poznatky o drogovej závislosti, hlbšie spoznávať život a skutočné hodnoty. Pacient si overuje že jeho ťažkosti nie sú ničím výnimočným a že sú riešiteľné. Mnohí mali oveľa ťažší životný údel a dokázali mu čeliť bez "pomoci" drogy.
Literatúra podnecuje fantáziu, rozširuje okruh vedomostí a pozitívnych zážitkov. Tak môže nielen vypĺňať medzeru, ktorá vzniká v živote po vysadení drogy, ale výrazne aj obohatiť svoj život o veľa dobrého.

Kultúrno-náučné aktivity

V systéme liečby drogových závislostí má svoje miesto aj príprava kultúrnych programov, kvízov, násteniek a podobných akcií samotnými pacientmi. Sú to aktivity, ktoré rozširujú záujmové sféry a vedomosti pacientov o ich problematike.

Pohovory s rodinnými príslušníkmi

Ošetrujúci lekári a psychológovia zvyčajne robievajú pohovory s rodinnými príslušníkmi, prípadne niektoré zdravotnícke zariadenia organizujú krátkodobé partnerské alebo rodinné terapie.

Popísané terapeutické aktivity úplne nevyčerpávajú celú škálu liečebnej starostlivosti. V liečebnom poriadku sú zapracované aj ďalšie terapeutické i neterapeutické aktivity, napr. fyziatrická liečba, šport, kino... Okrem toho, každé zdravotnícke zariadenie má určitú svoju špecifickosť, takže ťažko o tom písať v tejto všeobecnej práci.

Základným cieľom liečby je, aby pacient pochopil, čo je to drogová závislosť, aké sú jej charakteristiky a aké východiská má ako závislá osoba pred sebou. Ak to pochopí, dokáže žiť kvalitný život aj napriek pretrvávajúcej, ale skryte