Morfínový typ

Východzia surovina: mak siaty (Papaver sinferum)
Historický pôvod: zmienka o šťave z makovíc v sumerskom texte z asi 4000 r. pred n.l.
Základní predstavitelia: ópium, morfium, heroín

Prejavy intoxikácie heroínom:

akútna: rýchly nástup výraznej eufórie, otupenie mysle a pocit subjektívnej blaženosti. Spočiatku sa objavuje zhovorčivosť, miznú zábrany, zvyšuje sa sexuálna aktivita;

prehlbovaná: nastupuje apatia, neschopnosť sústredenia, poruchy videnia, pokles telesnej teploty, studený pot;

chronická: zvýšená unaviteľnosť, predráždenosť, egocentrizmus, poruchy pamäti, rozvrat hodnotového systému, strata zmyslu pre povinnosť, ťažké narušenie medziľudských vzťahov. Droga sa postupne stáva jediným zmyslom života, duševný život subjektu sa čoraz viac otupu-je a stáva sa prázdnym, zvyšuje sa riziko sebe vraždy;

Odvykací syndróm:

nastupuje asi po 5 - 10 hodinách. Po uplynutí tohoto času od poslednej dávky drogy sub-jekt začína slziť, má vodnatý výtok z nosa, je pokrytý studeným potom. Kríza vrcholí po 36 - 72 hodinách od poslednej dávky: slzí, vodnatý výtok z nosa, napínanie na zvracanie, zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, svalové kŕče, hnačky. Z psychického hľadiska je subjekt v depresii, má sklon k samovražednému správaniu... Kríza postupne mizne asi do 14 dní;

Základné riziká:

  • vznik životunebezpečnej fyzickej závislosti;
  • riziko predávkovania drogou;
  • riziko otravy z prímesí, ktoré sú v droge;
  • infekcia (zápaly, rozpad pečene, AIDS);
  • riziko úrazu pod vplyvom drogy...